Eiendom

Pro Invenia erbjuder tjänster inom planering och utveckling av nya och befintliga telenät. Detta är tjänster som transmission-, radioplanering, nätoptimering, myndighetsärenden, projektering och uppföljning av entreprenörer för att nämna några. Vi kan erbjuda tjänster i hela kedjan från planering till utbyggnad av näten.

Grunn og rettighetserverv

Pro Invenia bistår offentlige og private utbyggere med grunn- og rettighetserverv for realisering av utbyggingsprosjekter. Vi inngår avtaler på vegne av våre oppdragsgivere, og vektlegger langsiktighet i avtaleforholdene. Det er fokus på å sikre at utbygger får nødvendige rettigheter, samtidig som grunneier skal ivaretas på en profesjonell måte. Grunn- og rettighetserverv er en forutsetning for blant annet bygging av veg, jernbane, kraftfremføring og telekommunikasjon.

Arealplaner/reguleringsplaner

Vi står til tjeneste for å avklare eksisterende planer samt identifisere hvilke krav som stilles for å transformere eiendommer til nytt formål. Mulighetene og begrensningene i lovgivningen utnyttes for å oppnå best mulig resultat for oppdragsgiver. Vi utfører enkle plansaker.

Tinglysning

Å ha nødvendige rettigheter registrert i en eiendom er avgjørende for optimal utnyttelse av den. Vi har den kompetansen som trengs for å sikre rettighetene.

Byggesøknader

Vi har sentral godkjenning og mange års erfaring som ansvarlig søker. Alle ledd i saken håndteres av oss, som f.eks nabovarsling og klagebehandling. Vår spesialkompetanse er innenfor utbygging av infrastruktur, men utfører også alle andre typer byggesaker. Noen av våre medarbeidere arbeider dedikert med byggesaker. Kunnskap og samarbeid medfører en effektiv og rask saksbehandling.

Kontraktsrett og forhandlinger

Våre medarbeidere har bred erfaring og inngående kunnskap om forhandlinger og kontraktsinngåelse innenfor fast eiendom. Forhandlinger som leder til minnelige avtaler er til enhver tid et mål.

Eierseksjoner

Pro Invenia bistår ved seksjonering og reseksjonering av nye og eksisterende bygg. Vi produserer vedtekter og opptrer som eiendomsjuridisk rådgiver.

Jordskifte

Pro Invenia kan opptre som rådgiver for parter i en jordskiftesak, både i urbane og mer tradisjonelle saker.

Rådgivning / verdsetting av arealer

Vi kan opptre som rådgivere i ekspropriasjonsprosesser, og ved andre eiendomsrelaterte saker som er underlagt domstolsbehandling. Vi gjennomfører også verdsetting av arealer. Det er mange faktorer som er avgjørende for fastsettelse av verdien, blant annet størrelse, ressurser, reguleringsstatus, gjeldende bruk, beliggenhet etc.

Prosjektledelse

Skal et utbyggingsprosjekt realiseres må alt koordineres av en kompetent prosjektledelse. Pro Invenia har erfarne medarbeidere som styrer prosessene fra start til slutt. Vi jobber både individuelt og i team. Våre medarbeidere er jordskiftekandidater og jurister, og gjennom utstrakt samarbeid har vi et godt grunnlag for å lykkes.

Grus, pukk og massedeponi

Pro Invenia Eiendom bistår i alle fasene ved etablering av grustak, pukkverk eller massedeponi. Det inkluderer grunneieravtale, reguleringsplan, byggesøknad, driftsplan og søknad om driftskonsesjon. Vi har erfaring med slike prosesser, og bidrar til å sikre en forskriftsmessig utnytting av mineralressursene.

Øvrige tjenester

Gjennom våre samarbeidspartnere tilbyr vi advokattjenester, ulike takseringstjenester samt kart- og oppmålingstjenester.